Subvencions per al desenvolupament de models de gestió i funcionament de comunitats energètiques (SOLARCOOP).

Ja s’ha publicat la convocatòria de la subvenció SOLARCOOP, una subvenció de l’Institut Català d’Energia enfocada a finançar cooperatives i associacions, que vulguin esdevenir comunitats energètiques en format cooperativa.

El règim d’aquesta subvenció és concurrència competitiva.

L’objectiu d’aquesta subvenció és la constitució o reforçament de cooperatives de consum i/o d’associacions locals que vulguin esdevenir cooperatives de consum, i que estiguin orientades a la producció, distribució i ús d’energies renovables i a l’eficiència energètica.

Actuacions i despeses subvencionables:

 1.  l’actuació de promoció de projectes d’autoorganització col·lectiva en forma de cooperativa de consum que incloguin com a objectiu la creació d’activitat econòmica en territoris en despoblament i l’impuls de la transició energètica a través de la creació d’una comunitat energètica. S’inclouria:
  1. Creació i/o reforçament dels espais assemblearis, dels processos i la definició de les línies estratègiques, i anàlisi del marc jurídic
  2. Definició dels models de gestió i funcionament de la comunitat energètica
 2. Aquelles despeses que responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin estrictament necessàries
  1.  Les despeses de contractació de les persones treballadores de l’associació i/o cooperativa de consum pel temps dedicat a les actuacions subvencionables.
  2. Les despeses de contractació de cooperatives expertes en acompanyaments a la constitució i/o reforçament de la cooperativa de consum vinculada a la comunitat energètica.
  3. Despeses externes de difusió i comunicació de l’actuació presentada.
  4. I altres despeses.

Persones beneficiàries:

1. L’entitat sol·licitant haurà de ser una cooperativa de consum o una associació que vulgui esdevenir cooperativa de consum.

2. L’entitat beneficiària haurà de constituir-se com a comunitat energètica en forma de cooperativa de consum en un període de 18 mesos des de l’atorgament de la subvenció

Quantia:

La quantia màxima de la subvenció atorgada serà el 100% dels costos subvencionables, amb un màxim de 80.000 euros per projecte.

Es pot sol·licitar una bestreta del 90% de l’import concedit.

El termini de sol·licituds finalitza el proper 18 de juny.

Podreu trobar més informació a la web de la subvenció

 

Menú