Qui és el responsable del tractament de les dades?

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany per mitjà de la seva Àrea de Promoció Territorial, amb CIF P6700010I i domicili al C/Catalunya, 48 (CP 17820), a Banyoles, telèfon: 972 57 35 50 i adreça electrònica promocioeconomica@plaestany.cat. Pot contactar amb el Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà de dpd@plaestany.cat.

Amb quina finalitat es tracten les dades personals?

L’Àrea de Promoció Territorial tracta les dades per tenir constància de les persones que, a nivell individual o en qualitat de representant de persones jurídiques, són receptores de la informació sol·licitada. Les dades obtingudes permeten gestionar aquests enviaments. Aquesta informació es pot enviar per correu electrònic.

Quant de temps es conserven les dades?

Les dades personals es conservaran únicament durant el temps necessari per atendre la sol·licitud d’informació.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

Les dades són objecte de tractament amb el consentiment de la persona receptora de la informació, la qual en qualsevol moment podrà revocar aquest consentiment. En aquest cas les dades seran eliminades de forma immediata.

A qui es comuniquen les dades?

Les dades personals no es comuniquen a altres persones.

Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Àrea de Promoció Territorial, està tractant les seves dades personals. En cas afirmatiu es té el dret a saber d’on s’han obtingut les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament i la finalitat a les que es destinen. De manera general les lleis reconeixen a les persones interessades el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar- ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les. En el cas de la subscripció a canals o serveis d’informació la supressió es fa immediatament després de rebre la sol·licitud de la persona interessada. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d’aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Mitjançant un escrit adreçat al C/ Catalunya, 48 (CP 17820), Banyoles.

Mitjançant el formulari electrònic disponible a: https://promocioterritorial.plaestany.cat/contacte/

Si una persona considera que els seus drets no s’han atès adequadament, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat). En qualsevol moment es pot adreçar directament al Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà de dpd@plaestany.cat.

Menú