Subvencions de l’any 2024 per afavorir l’autoocupació de joves

Objecte:

Les mesures de foment del treball autònom que regula aquesta convocatòria consisteixen en la subvenció d’un import fix de fins a 15.876,00 euros per a cada jove que iniciï una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi, mantingui aquesta activitat i romangui en situació d’alta als règims especials de treballadors autònoms (RETA), de treballadors del mar o de la mineria del carbó o mutualitat corresponent, durant un mínim de divuit mesos ininterromputs.

Línies objecte de la subvenció

Línia 1: actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, ubicat a un micropoble de Catalunya.

Línia 2: actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, ubicat a Catalunya.

Persones beneficiàries

Poden sol·licitar aquests ajuts les persones joves, prèviament inscrites al programa de Garantia Juvenil, en situació d’inscrit beneficiari, que hagin iniciat la seva activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma des del 20 de setembre de 2023 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds.

Import de les subvencions

La quantia màxima d’aquesta subvenció és de 15.876,00 euros, per a l’acció d’iniciar una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d’alta als règims especials de treballadors autònoms, de treballadors del mar o de la mineria del carbó o mutualitat corresponent, durant un mínim de divuit mesos ininterromputs.

Més informació

Menú