Subvencions a favor d’Entitats Locals per al foment de l’ús de la bicicleta a través de la inversió en infraestructura ciclista

Ha sortit la primerà convocatòria de subvencions de la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles, F.S.P. a favor d’Entitats Locals per al foment de l’ús de la bicicleta a través d’inversió en infraestructura ciclista.

Aquestes ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva

Actuacions subvencionables:

Els projectes l’objectiu dels quals sigui l’execució d’infraestructures que afavoreixin la mobilitat ciclista per a desplaçaments quotidians i, en concret, seran objecte  de financiació els següents tipus de projectes d’inversió en infraestructures ciclistes:
a) Vies ciclistes segregades de trànsit de vehicles de motor
b) Aparcaments segurs per a bicicletes i cicles
c) Instal·lació de comptadors/aforadors del pas de ciclistes en vies ciclistes

Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris de les ajudes previstes els municipis que comptin amb una població  inferior a 50.000 habitants.

Quanties de les subvencions:

  • La subvenció a cada projecte cobrirà fins a un màxim del 90 % del
    total dels costos elegibles. L’entitat beneficiària assumirà l’obligació de finançar el pressupost restant.
  • els projectes subvencionables hauran de tenir un pressupost mínim total de 300.000 euros i la subvenció atorgada a cada projecte no superará els 500.000 euros.
  • Els beneficiaris podran rebre una bestreta de fins al 100% de la quantitat de l’ajuda atorgada com a subvenció.

Terminis per a la sol·licitud:

El termini per presentar les sol·licituds va iniciar-se el 24 de febrer i acabarà el proper 25 de abril de 2023.

Més informació, la podeu trobar a l‘enllaç.

Menú