Subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic

Ja s’han publicat les bases reguladores de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic. La previsió és que s’obri el termini de sol·licituds a principis d’abril del 2023.

Objectiu.

Donar suport als ens locals pel desenvolupament d’actuacions de reducció d’emissions de GEH i d’actuacions per reduir la vulnerabilitat front els impactes del canvi climàtic.

Tipus d’actuacions subvencionables

Àmbit 1. Redacció de plans municipals i redacció de projectes

 • Redacció de plans municipals de lluita contra el canvi climàtic
 • Redacció de plans municipals d’emergència per sequera en municipis amb una població de menys de 20.000 habitants.
 • Redacció de memòries d’alternatives i de projectes executius relatius a qualsevol dels àmbits inclosos en l’apartat Execució de projectes (Àmbit 2).

Àmbit 2. Execució de projectes

 • Execució de projectes amb l’objectiu de reducció de les emissions de la mobilitat. Com ara: pacificació del trànsit, afavoriment de la intermodalitat, connexió amb el transport públic, condicionament d’espais segurs, impuls dels modes no motoritzats, carrils bici urbans i/o interurbans, mobilitat elèctrica, transport urbà de mercaderies o carrers amb plataforma única, entre d’altres.
 • Execució de projectes que tenen com a objectiu la millora en la gestió de l’aigua mitjançant l’eficiència de les xarxes municipals d’abastament d’aigua i/o l’aprofitament de recursos hídrics no convencionals per a usos no potables en equipaments municipals (aprofitament d’aigües pluvials, grises, regenerades o freàtiques).
 • Execució de projectes de protecció de la població com a conseqüència de l’increment del risc de fenòmens meteorològics extrems. En són alguns exemples indicatius:
  • L’aplicació de solucions basades en la natura orientades a la prevenció de riscos en espais urbans i periurbans: gestió i valorització de restes vegetals davant el risc d’incendis en l’espai urbà-forestal, inundacions, esllavissades, regressió del litoral.
  • L’adequació d’equipaments que puguin actuar com a refugis climàtics per a ús públic en períodes d’onades de calor.
  • L’adquisició i instal·lació de sistemes d’alerta primerenca d’inundació.
 • Execució de projectes de reducció de la vulnerabilitat en la salut de les persones. En són alguns exemples indicatius:
  • Intervencions en espais públics orientats a l’esmorteïment dels efectes de les illes de calor urbanes en l’àmbit de l’habitatge, la salut i l’urbanisme, com, per exemple: ombrejat natural o artificial de carres i places, plantació d’arbres, reducció de la impermeabilitat del sòl, creació de microclimes amb làmines d’aigua, aplicació de solucions bioclimàtiques, jardins verticals, sostres verds, restauració o rehabilitació de zones humides i presència de vegetació adequada en parcs i jardins.
  • Adaptació d’edificis públics per prevenir l’excés de calor i millorar l’eficiència energètica. Tenen prioritat les intervencions de caràcter passiu com ara els sistemes d’ombrejat o cobertes verdes, la plantació d’arbres i les realitzades en els equipaments utilitzats pels grups més vulnerables a la calor: centres educatius, residències d’avis, centres de salut, centres de dia per a persones grans, etc.
 • Execució de projectes d’instal·lació de producció d’energia geotèrmica

Es podran presentar, fins a un màxim de 2 sol·licituds d’ajut per ens local, 1 per a cada àmbit d’actuació. En el cas de municipis de menys de 5.000 habitants serà ampliable a 4 sol·licituds d’ajut, 2 per a cada àmbit d’actuació.

Els ens locals de menys de 1.000 habitants podran optar a una bestreta del 100% de l’import concedit.

Quantia dels ajuts:
En els cas de l’àmbit 1 es concedirà d’ofici el pagament d’una bestreta del 50%. Aquesta bestreta pot ser de fins al 100% en el cas dels ens locals <1.000 habitants, i per aquells municipis de menys de 50.000 habitants (…), sempre i quan en facin petició expressa en el moment de presentar la sol·licitud.

Criteris de valoració:

Àmbit 1. Redaccions de plans municipals i de projectes, s’adjudicaran d’acord amb el nombre d’habitants censats al municipi, atenent primer els de menor població.

Àmbit 2. Execució de projectes – en funció dels criteris especificats a les bases, tenint en compte el valor, l’execució i gestió i l’impacte  del projecte.

Convocatòria:

A partir del 12 d’abril i durant 1 mes ja es poden registrar les sol·licituds de subvenció per a l’àmbit 1 a través de l’EACAT (extranet de les administracions catalanes) que són la redacció de plans municipals i redacció de projectes. Podeu trobar la informació completa de la convocatòria aquí.

Podeu trobar més informació a les bases i a la presentació.

Menú