Programa TU+1

Objecte

  •  Convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2023 per al desenvolupament del Programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d’un treballador/ora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec.
  • Es concedeix una subvenció de fins a 19.745,00 euros per a cada autònom o societat limitada unipersonal (SLU) sense treballadors a càrrec que formalitzi un contracte indefinit a jornada completa, durant un període mínim temporal de divuit mesos, amb una persona en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO).

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques que preveu la base 5 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/220/2022, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec (DOGC núm. 8767, de 6.10.2022), modificada per l’Ordre EMT/154/2023, de 13 de juny, de modificació de l’Ordre EMT/220/2022, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec (DOGC núm. 8938, de 16.6.2023), i que són les següents:

  1. Els treballadors i treballadores autònoms sense assalariats a càrrec, o les societats limitades unipersonals (SLU), sense assalariats a càrrec, quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat.

En cas que els treballadors autònoms, persones físiques, sense assalariats a càrrec, també constitueixin i desenvolupin la seva activitat a una SLU sense assalariats a càrrec, hauran de sol·licitar aquests ajuts en nom de la SLU, com a persona jurídica, o bé en nom del treballador/ora autònom, persona física. No s’acceptaran dues sol·licituds per formalitzar contractes en nom d’una SLU, persona jurídica, i en nom del treballador autònom, persona física, per a un mateix contracte. En cas de presentar dues sol·licituds amb les circumstàncies exposades, només es tindrà en consideració la darrera sol·licitud presentada, quedant automàticament anul·lada la primera.

  1. Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els treballadors autònoms amb un o diversos treballadors/ores autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb els treballadors/ores autònoms col·laboradors.
  2. En cap cas poden obtenir la condició de persona beneficiària de la subvenció:

a) Els treballadors o treballadores autònoms econòmicament dependents (TRADE).

b) Els treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.

c) Les societats civils privades (SCP) o d’altres tipus de societats, excepte les societats limitades unipersonals

Sol·licituds i termini de presentació

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà a les 15.00 hores del dia 28 de setembre de 2023.

Més informació

Convocatòria

Menú