Programa “Ocupació + Transformació

Concessió de subvencions destinades al finançament del programa Ocupació + Transformació referent a les inversions del Component 23, Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat. Emprenedoria i microempreses a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

Línies objecte de la subvenció

Línia 1, actuacions per mantenir l’ocupació durant un període mínim de sis mesos de les persones treballadores per compte d’altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el de les persones sòcies-treballadores d’empreses d’emprenedoria col·lectiva, i per realitzar una acció que faciliti la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda.

Línia 2, actuacions per mantenir l’ocupació durant un període mínim de sis mesos de les persones treballadores per compte d’altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el de les persones sòcies-treballadores d’empreses d’emprenedoria col·lectiva, i per realitzar una acció que faciliti la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia digital.

Beneficiaris/àries de la subvenció

  • Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones físiques i jurídiques que preveu la base 4 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per l’Ordre EMT/148/2022, de 17 de juny, abans esmentades. D’acord amb la base 5.1.2.e) de l’annex 1 de l’Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per l’Ordre EMT/148/2022, de 17 de juny, s’estableix com a data límit d’inici de l’activitat econòmica dels sol·licitants de l’ajut l’1 de desembre de 2021, segons la informació que del certificat acreditatiu de la data d’alta a l’IAE de la persona física o jurídica sol·licitant (declaració censal d’alta a l’IAE, model 036 o 037; o document únic electrònic CIRCE amb codi de seguretat).
  • No poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que han obtingut l’ajut del programa Ocupació + Transformació regulat a la Resolució EMT/2094/2022, de 29 de juny, de 29 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades al finançament del programa Ocupació + Transformació referent a les inversions del component 23 “Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat. Emprenedoria i microempreses” a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU (ref. BDNS 636590).

Termini per a la presentació de les sol·licituds

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb tota la documentació inclosa, començarà a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà a les 15.00 hores del setè dia hàbil a comptar de l’inici del termini.

Import de les subvencions

La quantia màxima d’aquesta subvenció és de 5.000,00 euros a tant alçat per empresa beneficiària amb centre o centres de treball a Catalunya destinats al manteniment de l’ocupació durant sis mesos, amb l’objecte de compensar una part dels costos salarials de les persones treballadores assalariades de la microempresa o de la persona treballadora autònoma o de les persones sòcies-treballadores o de treball, d’acord amb el que preveu la base 6 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per l’Ordre EMT/148/2022, de 17 de juny, que regulen aquests ajuts.

Més informació:

RESOLUCIÓ EMT/436/2023, de 15 de febrer

ORDRE EMT/247/2021, de 27 de desembre

Menú