Convocatòria de subvencions per a actuacions de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2022 i 2023

Ja s’ha obert la convocatòria subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2022 i 2023.

El seu objectiu és el foment de la realització d’actuacions de millora de la il·luminació exterior existent amb la finalitat de reduir la contaminació lumínica.

Les actuacions subvencionables han d’incloure totes o algunes de les accions següents:

– Substitució de làmpades o substitució/instal·lació de sistemes de filtratge de la radiació.

– Substitució de llums.

– Substitució i/o instal·lació de sistemes d’accionament.

– Substitució i/o instal·lació de sistemes de regulació de flux lluminós.

El període d’execució de les actuacions és des de l’1 de gener de 2022 al 13 de novembre de 2023.

En funció de la casuística de cada actuació, es pagarà un 80% o 100% del cost de l’actuació subvencionable, amb un màxim de 60.000 euros per persona beneficiària i any d’execució de les actuacions.

Les persones beneficiàries són els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals.

Documentació necessària per sol·licitar-ho:

  1. a) Memòria explicativa detallada de l’actuació d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a la qual se sol·licita la subvenció.
  2. b) Documentació tècnica necessària per a la valoració de l’actuació d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior
  3. c) Pressupost complet i detallat de l’actuació d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior o factura, en el cas d’actuacions ja realitzades
  4. d) Certificat del/de la secretari/ària o del/de la interventor/a

Termini de presentació de les sol·licituds: del 23 de juny fins al 23 de juliol mitjançant EACAT.

Per obtenir més informació de la subvenció consulteu les bases i la convocatòria.

Menú