Convocatòria d’ajuts a les inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes

Convocatòria d’ajuts d’estat destinats a l’execució de projectes d’inversió dins del Pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

  • Són mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, dins del component: “Transformació ambiental i digital del sector agroalimentari i pesquer” que inclou la inversió C3.I4: “Pla d’Impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia (III): “Inversions en agricultura de precisió, eficiència energètica i economia circular en el sector agrari”.
  • Aquests ajuts se subjecten als requisits i límits que estableixen el capítol I l’article 14 del Reglament (UE) 2022/2472 de la Comissió, de 14 de desembre de 2022, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.
  • S’atribueix al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural l’exercici de la competència en matèria de polítiques de desenvolupament del món rural al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
  • El Decret 43/2017 estableix la competència de la Secretaria d’Agenda Rural en matèria de planificació de les línies d’ajuts a les explotacions agràries i de desenvolupament rural, i també la proposta de normativa reguladora en aquestes matèries.
  • S’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajuts estatals destinats a l’execució de projectes d’inversió dins el Pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
  •  Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, que compleixin els requisits i obligacions establerts en l’article 6 i 8 del Reial decret 948/2021. En el cas de beneficiaris que pertanyin al sector públic de la Generalitat, que no presentin conflicte d’interès potencial en la realització de les activitats objecte d’aquests ajuts.

Finançament

  •  L’ajut que preveu aquesta Resolució és finançat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i pels fons Next Generation.
  • La quantia subvencionada es determinarà segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària, d’acord amb l’article 11 del Reial decret 948/2021.

Període de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el DOGC. Aquestes sol·licituds s’han de presentar en la forma que estableix l’article 2.2 de l’Ordre ACC/65/2022, d’11 d’abril.

Intensitat màxima i quantia de la subvenció

La intensitat màxima de la subvenció d’aquest ajut serà amb caràcter general d’un 50% del cost elegible, excepte pels titulars d’explotacions definits a l’article 8.2 del Reial decret 948/2021, que tindran una intensitat màxima del 25% del cost elegible.

Tramitació

  • L’òrgan instructor dels expedients d’ajuts és el Servei de d’Ajuts a la Competitivitat Agrària. L’òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.
  • D’acord amb la documentació presentada, de les comprovacions efectuades i l’informe de la comissió de valoració, una vegada comprovat el compliment dels requisits, el Servei d’Ajuts a la Competitivitat Agrària com a òrgan instructor formula la proposta de resolució de concessió de les subvencions, d’acord amb l’informe de la comissió de valoració.

Termini

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la a la persona sol·licitant no podrà excedir els sis mesos comptats a partir de la publicació de la corresponent convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Més informació

Menú