Convocatòria d’ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola)

Objecte

La convocatòria d’aquests ajuts correspon a la Generalitat de Catalunya. Són relatius al Pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia i a la bioseguretat en l’àmbit del transport per carretera de bestiar i el de vivers, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

 • S’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajuts estatals destinats a l’execució de projectes d’inversió dins el Pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
 • S’aproven les mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, dins del component: “Transformació ambiental i digital del sector agroalimentari i pesquer” que inclou la inversió C3.I4: “Pla d’Impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia (III): “Inversions en agricultura de precisió, eficiència energètica i economia circular en el sector agrari”.
 • Es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 y 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea. Aquests ajuts han estat comunicats a la Comissió Europea, la qual els ha assignat el núm. de règim SA.107918.
 • S’atribueix al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural l’exercici de la competència en matèria de polítiques de desenvolupament del món rural al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
 • Aquests ajuts estan previstos en el Pla estratègic de subvencions del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (PES22-25_ACC0172).
 • Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, que compleixin els requisits i obligacions establerts en l’article 6 i 18 del Reial decret 948/2021. En el cas de beneficiaris que pertanyin al sector públic de la Generalitat, que no presentin conflicte d’interès potencial en la realització de les activitats objecte d’aquests ajuts.
 • Les actuacions i inversions subvencionables són les que compleixen els criteris comuns d’elegibilitat establerts en els apartats 1, 2 i 3 de l’article 7, i les regulacions específiques dels articles 19 i 20 del Reial decret 948/2021. Totes han de ser realitzades amb posterioritat a la sol·licitud d’ajut i sempre amb anterioritat a l’1 d’abril de 2025.

Període de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el DOGC. Les sol·licituds s’han de presentar en la manera que estableix l’article 2.2 de l’Ordre ACC/65/2022, d’11 d’abril.

Intensitat màxima i quantia de la subvenció

 • La intensitat màxima de la subvenció d’aquest ajut serà amb caràcter general del 30% i del 45% del cost elegible, per a les actuacions 1 i 2 que estableix l’article 19.1 respectivament, del Reial decret 948/2021.
 • Estan sotmesos als requisits i límits que s’estableixen en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

Tramitació

 • L’òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.
 • L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Secretaria d’Agenda Rural. Quan la Comissió de Valoració ho consideri necessari, podrà designar persones assessores tècniques, amb veu però sense vot, que col·laboraran en l’elaboració de l’informe.
 • D’acord amb la documentació presentada, de les comprovacions efectuades i l’informe de la Comissió de Valoració, una vegada comprovat el compliment dels requisits, el Servei d’Ajuts a la Competitivitat Agrària com a òrgan instructor formula la proposta de resolució de concessió de les subvencions, d’acord amb l’informe de la Comissió de Valoració.
 • El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la a la persona sol·licitant no podrà excedir els sis mesos comptats a partir de la publicació de la corresponent convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.
 • Contra la resolució del secretari o la secretària d’Agenda Rural, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

Més informació

Menú