Bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+.

Bases generals que han de regir la concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de les persones d’entre 18 i 29 anys com a treballadors i treballadores autònoms.

Actuacions subvencionables

 • L’activitat subvencionada consisteix a iniciar una activitat econòmica o professional com a treballador/ora autònom per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d’alta als règims especials de treballadors autònoms, treballadors del mar o la mineria del carbó, o mutualitat corresponent, durant un mínim de 18 mesos ininterromputs dins l’àmbit temporal que estableixi la resolució de la convocatòria de l’ajut.
 • Així mateix, i dins el període subvencionable de l’ajut, la persona beneficiària ha de dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del seu negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada, d’acord amb el que estableixi la resolució de la convocatòria corresponent.
 • S’estableixen dues línies de subvencions en la iniciativa d’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+:
  • Línia 1, actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, ubicat a un micropoble de Catalunya.
  • Línia 2, actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, ubicat a Catalunya.

Requisits específics.

 • Estar donat d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil, en situació Inscrit beneficiari, el dia anterior o el mateix dia de la data d’inici de la seva activitat com a treballador o treballadora autònom.
 • Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici de l’activitat com a autònom.
 • Haver iniciat l’activitat econòmica o professional com a autònom dins l’àmbit temporal que estableixi la resolució de la convocatòria i, com a mínim, el dia abans de presentar la sol·licitud d’aquests ajuts.
 • Mantenir de manera ininterrompuda l’activitat econòmica o professional per la qual ha sol·licitat l’ajut al llarg de tot el període subvencionable.
 • Dur a terme amb aprofitament, dins el període subvencionable, una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del seu negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada, d’acord amb el que estableixi la resolució de convocatòria corresponent.
 • En cas que la persona sol·licitant rebi la subvenció per la Línia 1, Actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal ubicat a un micropoble de Catalunya, tenir i mantenir al llarg de tot el període subvencionable el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, ubicat a un dels micropobles de Catalunya.
 • En cas que la persona sol·licitant rebi la subvenció per la Línia 2Actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball ubicat a Catalunya, tenir i mantenir al llarg de tot el període subvencionable el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, a Catalunya.
 • No estar contractat per compte d’altri ni a l’inici de l’activitat econòmica o professional com a autònom, ni durant tot el període subvencionable, llevat del que preveu la base 5.2 d).

Quantia

 • La referència per determinar la quantia del mòdul és la normativa estatal per la qual es fixa el salari mínim interprofessional per a cada anualitat, amb les 14 pagues prorratejades a 12 mesos, entenent aquesta com una referència objectiva vàlida per a la determinació d’un mòdul econòmic en l’àmbit de les subvencions
 • L’import del mòdul es fixarà anualment i es determinarà en la convocatòria. En cas que es produeixi una actualització sobrevinguda del salari mínim interprofessional, es mantindrà l’import que estableixi la convocatòria d’ajuts publicada.

Més informació

 

Menú