Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci.

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci que inclou les línies següents:

Línia 1. Projectes d’iniciatives de noves línies d’activitat.

a) Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d’un pla de negoci segons l’establert a l’annex 2.

b) Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ segons l’establert a l’annex 3.

Línia 2. Projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives (veure glossari a l’annex 6).

a) Projectes d’ideació i/o evolució de noves iniciatives disruptives que donin resposta als reptes de l’empresa segons l’establert a l’annex 4.

b) Projectes d’empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una empresa col·laboradora amb l’objectiu de validar iniciatives disruptives en el mercat segons l’establert a l’annex 5.

Beneficiàries

  • Les beneficiàries d’aquests ajuts es defineixen als annexes 2, 3, 4 i 5 en funció de la línia d’ajuts
  •  Als efectes d’aquestes bases les petites i mitjanes empreses (PIME) es defineixen segons l’establert a l’annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat:

Quantia

La quantia dels ajuts s’estableixen als annexes 2, 3, 4 i 5 en funció de la línia d’ajuts

  • La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut és d’un 60% de la despesa considerada subvencionable. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l’ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima, però el cost final efectiu de l’activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s’ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l’ajut.
  •  Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, la intensitat i el llindar que determinin els Reglaments d’ajuts d’Estat, quan siguin aplicables, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries. En cap cas, l’import dels ajuts concedits no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.
  • Pels projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives establerts als annexos 4 i 5 de les bases reguladores, i per les despeses dels projectes d’iniciatives de noves línies d’activitat establertes en la base 2 de l’annex 2 i 3 de les bases reguladores subjectes al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, la quantia de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis, percebuts per l’empresa o entitat en els 3 darrers exercicis fiscals, no podrà superar els 200.000,00 euros (es tindrà en compte l’exercici fiscal de concessió de l’ajut i els dos exercicis fiscals anteriors). En el cas de les empreses que es dediquin al transport de mercaderies per carretera la quantitat es reduirà a 100.000,00 euros durant 3 exercicis fiscals (es tindrà en compte l’exercici fiscal de concessió de l’ajut i els dos exercicis fiscals anteriors).
  • Per les despeses dels projectes d’iniciatives de noves línies d’activitat establertes en la base 2 de l’annex 2 i 3 de les bases reguladores subjectes al Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, la quantia de la subvenció atorgada, l’ajuda total de mínimis concedida a una única empresa del sector pesquer no serà superior a 30.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals (es tindrà en compte l’exercici fiscal de concessió de l’ajut i els dos exercicis fiscals anteriors).
  •  L’atorgament d’aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Sol·licitud i documentació

6.1 Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

6.2 Les persones interessades presentaran les sol·licituds per mitjans electrònics acompanyades de la documentació que preveu la base 6.6 d’aquest annex a través, obligatòriament, del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Més informació

Menú