Bases reguladores de l’ajut temporal excepcional destinat a les persones productores afectades per les repercussions de la crisi bèl·lica a Ucraïna

És un ajut excepcional per a la concessió directa d’un ajut a fi de compensar les dificultats econòmiques derivades del conflicte bèl·lic a Ucraïna en determinats sectors agraris.

S’adopten mesures urgents en matèria agrària i d’aigües en resposta a la sequera i l’agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques, així com de promoció de l’ús del transport públic col·lectiu terrestre per part dels joves i prevenció de riscos laborals en episodis d’elevades temperatures.

Objecte

Compensar els productors i productores dels sectors boví, equí, cunícola, oví i cabrum de carn en extensiu i semi-extensiu, i del boví, oví i cabrum de llet i l’apícola per l’increment dels costos de producció, concretament aquells vinculats a l’alimentació animal, derivat del conflicte bèl·lic d’Ucraïna i agreujat per la manca de pluges actual

Persones beneficiàries

  •  Siguin titulars d’explotacions de bestiar boví, equí, conill, oví, cabrum i apícola donades d’alta a 30 d’abril de 2023 amb un cens major de zero en el Registre general d’explotacions ramaderes amb el tipus “producció i reproducció” o tipus “pastura” i en el primer cas (producció i reproducció), amb:

– Una classificació zootècnica de “reproducció per a la producció de carn”, “reproducció per a la producció mixta” o “reposició”, classificades com a extensives, en cas de boví de carn.

– Una classificació zootècnica de “reproducció per a la producció de llet”, “reproducció per a la producció mixta” o “reposició”, en cas de boví de llet.

– Una classificació zootècnica de “reproducció per a la producció de carn”, “reproducció per a la producció de llet”, “reproducció mixta”, en el cas d’oví o cabrum.

– Una classificació zootècnica de “reproducció per a la producció de carn” o “reproducció mixta”, en el cas d’èquids.

                              – Una classificació zootècnica de “producció de llorigons per carn” “multiplicació” i “selecció”, en el cas de conills.

– Una classificació zootècnica de “producció de productes apícoles”, en el cas d’abelles.

  • La seva explotació s’hagi vist afectada econòmicament per les conseqüències derivades de la invasió a Ucraïna, per les sancions imposades a la comunitat internacional contra Rússia o per les contramesures adoptades per Rússia. En aquests casos, el beneficiari presentarà una declaració responsable en relació amb els extrems exposats.

Requisits i incompatibilitats

  • El compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut ha de pertànyer a la persona beneficiària de l’ajut.
  • Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts.
  • En cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
  • En el cas d’empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi als seus centres de treball d’acord amb els agents socials.
  • En el cas de persones físiques empresàries, estar donada d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.
  • Estar ubicades en l’àmbit territorial de Catalunya. Les unitats productives fora d’aquest àmbit territorial es consideraran en la globalitat de l’explotació per valorar aspectes tecnicoeconòmics.
  • S’exclouen les explotacions ramaderes per autoconsum.

Sol·licituds i documentació

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s’han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat

Més informació

 

Menú