Ajuts destinats a subvencionar l’agricultura de precisió i les tecnologies 4.0 en el sector agrari

Objecte

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, que compleixin els requisits i obligacions establerts en l’article 6 i 22 del Reial decret 948/2021. En el cas de beneficiaris que pertanyin al sector públic de la Generalitat, que no presentin conflicte d’interès potencial en la realització de les activitats objecte d’aquests ajuts.

 • Les actuacions i inversions subvencionables són les que compleixen els criteris comuns d’elegibilitat establerts en els apartats 1, 2 i 3 de l’article 7, i les regulacions específiques de l’article 23 del Reial decret 948/2021. La llista d’equips d’agricultura de precisió i els requisits mínims al quals fa referència l’article 23.1 per a Catalunya és la que es relaciona en els quadres d’equips i components de l’annex III del Reial decret 948/2021. Totes les actuacions s’han de realitzar amb posterioritat a la sol·licitud d’ajut i sempre amb anterioritat a l’1 d’abril de 2025.
 •  Seran d’aplicació per a aquest ajut les definicions de l’article 3 del Reial decret 948/2021.Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, que compleixin els requisits i obligacions establerts en l’article 6 i 22 del Reial decret 948/2021. En el cas de beneficiaris que pertanyin al sector públic de la Generalitat, que no presentin conflicte d’interès potencial en la realització de les activitats objecte d’aquests ajuts.
 • Les actuacions i inversions subvencionables són les que compleixen els criteris comuns d’elegibilitat establerts en els apartats 1, 2 i 3 de l’article 7, i les regulacions específiques de l’article 23 del Reial decret 948/2021. La llista d’equips d’agricultura de precisió i els requisits mínims al quals fa referència l’article 23.1 per a Catalunya és la que es relaciona en els quadres d’equips i components de l’annex III del Reial decret 948/2021. Totes les actuacions s’han de realitzar amb posterioritat a la sol·licitud d’ajut i sempre amb anterioritat a l’1 d’abril de 2025.
 • Seran d’aplicació per a aquest ajut les definicions de l’article 3 del Reial decret 948/2021.

 Període de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el DOGC. Les sol·licituds s’han de presentar en la manera que estableix l’article 2.2 de l’Ordre ACC/65/2022, d’11 d’abril.

Intensitat màxima i quantia de la subvenció

 •  La intensitat màxima de la subvenció d’aquest ajut serà amb caràcter general del 40% del cost elegible. Aquest límit s’incrementarà amb un 20% addicional en el cas que es doni alguna de les condicions següents:
 1. Inversions col·lectives.
 2. Consorcis o altres formes de col·laboració publicoprivada, sempre que els projectes d’inversió es destinin a un ús comú i redundin en benefici d’explotacions concretes que tinguin la consideració de pimes, els titulars de les quals han d’haver donat el seu consentiment per tal que aquestes ens sol·licitin l’ajut.
 3. Persones beneficiàries que compleixin la condició de persones joves agricultores.
 • Aquest suplement addicional no és acumulable entre les condicions anteriors.
 • Aquests ajuts se sotmeten als requisits i límits establerts al capítol I i l’article 14 del Reglament (UE) 2022/2472 de la Comissió, de 14 de desembre de 2022, pel qual es declaren determinades categories d’ajut als sectors agrícola i forestal i a les zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.
 • La quantia de la subvenció es concedirà segons la inversió realitzada, i aquesta serà com a màxim de 300.000 euros. No es concediran ajuts als projectes sol·licitats quan no superin un import mínim de 5.000 euros.
 • L’ajut està sotmès als requisits i límits d’acord amb l’apartat 3 de l’article 24 del Reial decret 948/2021.

Més informació

Menú