Ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya.

A partir del 25 de maig i durant 2 mesos estarà obert el termini per sol·licitar els ajuts per a fomentar la retirada en origen de residus de materials d’aïllament i de la  construcció que continguin amiant, ubicats a Catalunya.

Podeu consultar la informació de les bases que es va donar a la sessió online del 23/5/2023 al següent enllaç.

La sol·licitud per aquests ajuts es podrà realitzar des d’aquesta web.

Requisits:

 • Les actuacions de retirada només podran ser realitzades mitjançant per empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA).
 • Per tal de sol·licitar l’ajut s’haurà de disposar d’un pressupost  d’una empresa del RERA

Programes:

1. Annex I: Retirada d’amiant destinats als propietaris de béns immobles:
 • Es pot executar l’obra un cop presentada la sol·licitud.
 • Inclou la retirada, transport i tractament dels residus.
 • Concurrència no competitiva (segons ordre de sol·licitud)
 • Persones beneficiàries: Propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.
 • 24 mesos per a l’execució des de l’atorgament.
 • Quantia: Se subvenciona el 100% de la retirada fins a un màxim de 30.000 euros.
2. Annex II: Retirada d’amiant i instal·lació d’autoconsum fotovoltaic per a propietaris de béns immobles on es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica:
 • Es subvenciona part de la retirada d’amiant, la substitució de les cobertes i de la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic.
 • En el cas d’instal·lar fotovoltaica, serà necessari un pressupost de la instal·lació i la seva potència pic en el moment de la sol·licitud
 • Es pot executar l’obra un cop presentada la sol·licitud.
 • Concurrència competitiva: segons puntuació descrita a les bases.
 • Persones beneficiàries: propietaris de béns immobles en els quals es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica i que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
 • Quantia:

El percentatge d’ajut per a la retirada amiant i substitució de les cobertes és del 40 %; + 20 % (per a petites empreses); + 10 % (per a mitjanes empreses). Sense superar:

Superfície coberta d’amiant Import màxim subvencionable
Fins a 49 m2 2.000 €
de 50 m2 fins a 99 m2 40 €/m2
100 m2 fins a 499 m2 30 €/m2
de 500 m2 fins 999 m2 25 €/m2
a partir de 1.000 m2 20 €/m2

I en el cas d’instal·lació fotovoltaica:

Rang de potència €/kWp
P > 100 kWp 262
10 > P <= 100 kWp 318
P <=10 kWp 534

Podeu consultar la resta d’informació de les bases al següent enllaç o a la web de la convocatòria.

infografia_amiant_2023

Menú