Ajuts de minimis general per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català.

bases reguladores dels ajuts per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català alineats amb el Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya 2021-2026.

Objecte:

Convocar les línies d’ajut 4 (annex 5), per al foment de projectes transformadors i per a l’arrelament territorial dins del sector agroalimentari i la línia d’ajut 8 (annex 9), per al foment de projectes liderats per dones relacionats amb la transformació d’aliments.

Terminis:

El termini de presentació de sol·licituds de l’ajut serà de 5 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Import:

Per a la línia d’ajut 4 , per al foment de projectes transformadors i per a l’arrelament territorial dins del sector agroalimentari, un import màxim de 25.000,00 euros.

– Per a la línia d’ajut 8 , per al foment de projectes liderats per dones relacionats amb la transformació d’aliments, un import màxim de 25.000,00 euros.

La concessió dels ajuts està condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en els pressupostos corresponents.

Aquests ajuts seran atorgats per concurrència competitiva en cada cas, segons els criteris establerts en l’apartat 8 de les bases reguladores de l’Ordre ACC/274/2022, de 14 de desembre. En cap cas, l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a dur a terme pel beneficiari.

L’import d’aquesta convocatòria és ampliable segons disponibilitats pressupostàries, a càrrec dels pressupostos del Departament dAcció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de l’any 2023. L’aplicació d’aquesta ampliació és condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió de la subvenció.

Beneficiaris:

Els beneficiaris de les línies 4 i 8 han de realitzar les despeses del projecte objecte de la línia d’ajut de l’Ordre ACC/274/2022, de 14 de desembre, entre l’1 de gener de 2022 i el 31 d’octubre de 2023, ambdós inclosos, i justificar-ho davant del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural abans del 10 de novembre de 2023.

La despesa de personal de la línia 4, només serà subvencionable per a l’anualitat 2023.

Més informació

Menú