Ajuts de minimis destinats a l’execució de programes de sanitat animal en el sector dels èquids

Objecte: 

Convocar els ajuts destinats a l’execució de programes de sanitat animal en el sector dels èquids, d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ACC/201/2023, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’execució de programes de sanitat animal en els sectors porcí, cunícola, boví, de l’oví i cabrum, de la producció de mol·luscs, apícola i equí.

Termini: 

El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació justificativa recollida en l’apartat 7 de les bases reguladores, és el comprès des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i el 30 de setembre de 2023, ambdós inclosos. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

Import: 

Els ajuts que preveu aquesta Resolució,per un import total de 20.000 euros, són a càrrec de la partida pressupostària D/482000100/6110/0072 FPROGAG dels pressupostos del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a l’any 2023.

Més informació

Menú