Ajuts als fons operatius de les organitzacions de productores de fruites i hortalisses corresponents a l’anualitat 2024

Objecte:

Convocar per a l’any 2024 els ajuts als fons operatius de les organitzacions de productores de fruites i hortalisses en el marc de la intervenció relativa al sector de les fruites i hortalisses, d’acord amb les bases reguladores contingudes en el Reial decret 857/2022, d’11 d’octubre, pel qual es regulen els fons i programes operatius de les organitzacions de productors del sector de les fruites i hortalisses i de les seves associacions en el marc de la intervenció sectorial del Pla estratègic de la política agrària comuna (BOE núm. 245, de 12.10.2022), i l’Ordre ACC/188/2023, de 17 de juliol, per la qual es regulen el programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses i s’aproven les bases reguladores dels ajuts als seus fons operatius, en el marc del Pla estratègic nacional de la política agrícola comuna (PEPAC) (DOGC núm. 8962, de 20.7.23).

Terminis: 

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la a l’entitat sol·licitant, d’acord amb l’article 12.3 de l’Ordre ACC/188/2023, de 17 de juliol, finalitza el 31 de desembre de 2023. No obstant això, per motius degudament justificats, es poden aprovar com a molt tard fins al 20 de gener de 2024. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considerarà desestimada per silenci administratiu.

Més informació 

Menú